Student Syllabus Fushin Ryu Karate

Yondan (Black belt)


Stances (Tachi Kata)
Demonstration and explanation of all stances (Tachi kata no setsume) -
Punches (Tsuki)
Scissor punch (Hasami zuki) -
Strikes (Uchi)
Tigermouth strike (Throat) (Wanshu) -
Scissor fingers (pinch) (Yubi basami) -
Kicks (Keri)
Heel Kick (Kakato geri (Unsu)) -
Axe kick (Kakato geri) -
Forms (Kata)
Aanan (Ryuei Ryu / Naha) -
Nijushi ho (Shotokan / Shurite) -
Unsu (Shotokan / Shurite) -
Copyright © 2019 Fushihn Ryu Karate. All Rights Reserved. Call us on (09) 476 2 476. Contact us